You are here

Publications

SELECTED PUBLICATIONS:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category AFD - Published contributions to the domestic scientific conferences
Title Šport na pomedzí verejnej správy a združovacieho práva / Tomáš Gábriš
Source document Akademické akcenty, Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2011 p. 9-29
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category ADF - Scientific papers in domestic journals
Title Európska úprava zapojenia zamestnancov na riadení európskych spoločností / Lukáš Kvokačka, Tomáš Gábriš
Source document Právny obzor, vol. 94, no. 2 (2011), p. 187-202
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category ACB - University textbooks published by domestic publishers
Title Československé právne dejiny (1918-1992) : text a pramene / Ladislav Vojáček, Jozef Kolárik, Tomáš Gábriš
Source document Bratislava : Eurokódex, 2011
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category ADF - Scientific papers in domestic journals
Title Vysielacie práva na športové podujatia v európskom a slovenskom kontexte / Tomáš Gábriš
Source document Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, vol. 4, no. 4 (2010), p. 37-51
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category ADF - Scientific papers in domestic journals
Title Transportabilita a zachovanie dôchodkových práv / Tomáš Gábriš
Source document Justičná revue, vol. 62, no. 4 (2010), p. 467-492
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category AEC - Scientific papers in international peer-reviewed scientific collections, monographs
Title The specificity of sports in the international and EU law / Tomáš Gábriš
Source document Annals of the "Constantin Brâncuşi" University : juridical sciences series, issue 2, Târgu Jiu : Academica Brâncuşi, 2010 P. 169-200
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category AFD - Published contributions to the domestic scientific conferences
Title Professional football and the EU law: Bernard award of the ECJ from March 16, 2010 / Tomáš Gábriš
Source document Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM), Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 P. 69-86
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category ABA - Studies in journals and collections of nature of scientific monographs issued by a foreign publisher
Title Občianske právo na Slovensku a unifikácia právneho poriadku v období prvej Československej republiky (1918-1938) / Tomáš Gábriš, Róbert Šorl
Source document Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve Střední Evropě, vol. 2, Praha : Karolinum, 2010 P. 646-718
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category AED - Scientific papers in peer-reviewed scientific domestic collections, monographs
Title Nové koordinačné nariadenie 883/2004 ako východisko z komplikovanosti a početných zmien predchádzajúcej úpravy / Tomáš Gábriš
Source document Permanentná novelizácia právnych predpisov a jej vplyv na stabilitu právneho poriadku (CD ROM), Bratislava : Akadémia policajného zboru v Bratislave, 2010 P. 79-91
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category BDE - Expert works in foreign journals
Title Minors in sport : position paper on legal aspects of minors in sports in the Slovak Republic / Július Šefčík and Tomáš Gábriš
Source document The International Sports Law Journal, no. 3-4 (2010), p. 68-74
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category ADF - Scientific papers in domestic journals
Title Dôchodkové zabezpečenie na Slovensku v kontexte medzinárodného a európskeho práva / Tomáš Gábriš
Source document Právny obzor, vol. 93, no. 2 (2010), p. 101-116
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category AED - Scientific papers in international peer-reviewed scientific collections, monographs
Title Československý parlament a (ne)realizácia princípov parlamentarizmu v rokoch 1945-1954 a 1986-1992 / Tomáš Gábriš
Source document Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, vol. 28/2010, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010 P. 133-152
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category AFD - Published contributions to the domestic scientific conferences
Title Zmluvný systém práva sociálneho zabezpečenia / Tomáš Gábriš
Source document Teoretické úvahy o práve 5. (CD ROM), Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2009 P. 1-30
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category AFD - Published contributions to the domestic scientific conferences
Title Vývoj a elasticita sociálneho práva na príklade diskriminácie / Tomáš Gábriš
Source document Teoretické úvahy o práve 4. (CD ROM), Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2009 P. 1-14
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category AFC - Published contributions to international scientific conferences
Title The factors of social security law development in Czechoslovakia / Tomáš Gábriš
Source document Turning points and breaklines, München : Martin Meidenbauer, 2009 P. 328-336
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category ACB - University textbooks published by domestic publishers
Title Pramene k právnym dejinám Slovenska 2 (po roku 1918) : praktické štúdie / Ladislav Vojáček, Tomáš Gábriš
Source document Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2009
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category AEC - Scientific papers in international peer-reviewed scientific collections, monographs
Title Postavenie československého parlamentu v rokoch 1948-1989 / Tomáš Gábriš, Ján Macej
Source document Ius romanum schola sapientiae. Pocta Petrovi Blahovi k 70. narodeninám, Trnava : Trnavská univerzita, 2009 P. 131-149
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category AEC - Scientific papers in international peer-reviewed scientific collections, monographs
Title Posilňovanie roly štátu a verejného práva v Československu v rokoch 1948-1989 / Tomáš Gábriš
Source document Komunistické právo v Československu, Brno : Masarykova univerzita, 2009 P. 145-166
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category AFD - Published contributions to the domestic scientific conferences
Title Obsolétne právne normy a tzv. Benešove dekréty / Dagmar Okániková, Tomáš Gábriš
Source document Normatívna analýza inštitútu legisvakancie, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009 P. 48-70
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category ACA - University textbooks published by foreign publishers
Title Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku / Adriana Švecová, Tomáš Gábriš
Source document Plzeň : Aleš Čeněk, 2009
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category AFC - Published contributions to international scientific conferences
Title Autonómia vôle v zmluvnom systéme práva sociálneho zabezpečenia / Tomáš Gábriš
Source document Cofola 2009 (CD ROM), Brno : Masarykova univerzita, 2009 P. 1-14
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category AFD - Published contributions to the domestic scientific conferences
Title Rímskoprávna fiducia a anglosaský trust / Tomáš Gábriš
Source document Právo a obchodovanie, Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2008 P. 71-80
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category AFC - Published contributions to international scientific conferences
Title Privatizácia práva sociálneho zabezpečenia? / Tomáš Gábriš
Source document Politika, právo, ekonomika a společnost - současnost a vize do roku 2025, Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2008 P. 83-96
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category AED - Scientific papers in peer-reviewed scientific domestic collections, monographs
Title Lisabonská zmluva a sociálna politika EÚ / Tomáš Gábriš
Source document Európske správne právo, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008 P. 57-68
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category AFC - Published contributions to international scientific conferences
Title Historický výklad v praxi Európskeho súdneho dvora / Tomáš Gábriš
Source document Europeanization of the national law, the Lisbon treaty and some other legal issues (CD ROM), Brno : Masarykova univerzita, 2008 P. 1036-1046
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category AFC - Published contributions to international scientific conferences
Title Financovanie sociálneho zabezpečenia a ekonomické, demografické a politické faktory / Tomáš Gábriš
Source document Olomoucké právnické dny 2008, Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008 P. 543-556
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category AFD - Published contributions to the domestic scientific conferences
Title Európska integrácia, globalizácia a štrukturálne zmeny sociálnych modelov / Tomáš Gábriš
Source document Aktuálne problémy práva a ekonómie a možnosti ich rozvoja v priestore Európskej únie (CD ROM), Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2008 P. 85-98
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category ADF - Scientific papers in domestic journals
Title Definícia veci a výzvy modernej vedy / Tomáš Gábriš
Source document Justičná revue, vol. 60, no. 4 (2008), p. 529-540
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category BDF - Expert works in domestic journals
Title Čílsky model dôchodkového zabezpečenia vo svetovej odbornej literatúre / Tomáš Gábriš
Source document Biatec, vol. 16, no. 9 (2008), p. 28-29
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category AFD - Published contributions to the domestic scientific conferences
Title Právnické vzdelávanie a právna pedagogika / Tomáš Gábriš
Source document Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007 P. 388-395
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category AFD - Published contributions to the domestic scientific conferences
Title Náčrt problémov aplikácie unifikovaného práva na príklade 1. ČSR / Tomáš Gábriš
Source document Vybrané otázky aplikácie európskeho práva, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2006 P. 30-35
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Category AFC - Published contributions to international scientific conferences
Title Návrh obchodnoprávnej úpravy regnikolárnej deputácie in juridicis / Tomáš Gábriš
Source document Stát a právo v období absolutismu : sborník, Brno : Masarykova univerzita, 2005 P. 175-194

English

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer