Nachádzate sa tu

Publikácie

VYBRANÉ PUBLIKÁCIE:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Názov Šport na pomedzí verejnej správy a združovacieho práva / Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Akademické akcenty, Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2011 s. 9-29
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Názov Európska úprava zapojenia zamestnancov na riadení európskych spoločností / Lukáš Kvokačka, Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Právny obzor, roč. 94, č. 2 (2011), s. 187-202
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Názov Československé právne dejiny (1918-1992) : text a pramene / Ladislav Vojáček, Jozef Kolárik, Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Bratislava : Eurokódex, 2011
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Názov Vysielacie práva na športové podujatia v európskom a slovenskom kontexte / Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, roč. 4, č. 4 (2010), s. 37-51
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Názov Transportabilita a zachovanie dôchodkových práv / Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Justičná revue, roč. 62, č. 4 (2010), s. 467-492
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Názov The specificity of sports in the international and EU law / Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Annals of the "Constantin Brâncuşi" University : juridical sciences series, issue 2, Târgu Jiu : Academica Brâncuşi, 2010 S. 169-200
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Názov Professional football and the EU law: Bernard award of the ECJ from March 16, 2010 / Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM), Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 S. 69-86
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória ABA - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Názov Občianske právo na Slovensku a unifikácia právneho poriadku v období prvej Československej republiky (1918-1938) / Tomáš Gábriš, Róbert Šorl
Zdroj. dokument Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve Střední Evropě, sv. 2, Praha : Karolinum, 2010 S. 646-718
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Názov Nové koordinačné nariadenie 883/2004 ako východisko z komplikovanosti a početných zmien predchádzajúcej úpravy / Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Permanentná novelizácia právnych predpisov a jej vplyv na stabilitu právneho poriadku (CD ROM), Bratislava : Akadémia policajného zboru v Bratislave, 2010 S. 79-91
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória BDE - Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Názov Minors in sport : position paper on legal aspects of minors in sports in the Slovak Republic / Július Šefčík and Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument The International Sports Law Journal, č. 3-4 (2010), s. 68-74
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Názov Dôchodkové zabezpečenie na Slovensku v kontexte medzinárodného a európskeho práva / Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Právny obzor, roč. 93, č. 2 (2010), s. 101-116
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Názov Československý parlament a (ne)realizácia princípov parlamentarizmu v rokoch 1945-1954 a 1986-1992 / Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010 S. 133-152
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Názov Zmluvný systém práva sociálneho zabezpečenia / Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Teoretické úvahy o práve 5. (CD ROM), Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2009 S. 1-30
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Názov Vývoj a elasticita sociálneho práva na príklade diskriminácie / Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Teoretické úvahy o práve 4. (CD ROM), Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2009 S. 1-14
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Názov The factors of social security law development in Czechoslovakia / Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Turning points and breaklines, München : Martin Meidenbauer, 2009 S. 328-336
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Názov Pramene k právnym dejinám Slovenska 2 (po roku 1918) : praktické štúdie / Ladislav Vojáček, Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2009
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Názov Postavenie československého parlamentu v rokoch 1948-1989 / Tomáš Gábriš, Ján Macej
Zdroj. dokument Ius romanum schola sapientiae. Pocta Petrovi Blahovi k 70. narodeninám, Trnava : Trnavská univerzita, 2009 S. 131-149
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Názov Posilňovanie roly štátu a verejného práva v Československu v rokoch 1948-1989 / Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Komunistické právo v Československu, Brno : Masarykova univerzita, 2009 S. 145-166
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Názov Obsolétne právne normy a tzv. Benešove dekréty / Dagmar Okániková, Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Normatívna analýza inštitútu legisvakancie, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009 S. 48-70
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
Názov Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku / Adriana Švecová, Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Plzeň : Aleš Čeněk, 2009
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Názov Autonómia vôle v zmluvnom systéme práva sociálneho zabezpečenia / Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Cofola 2009 (CD ROM), Brno : Masarykova univerzita, 2009 S. 1-14
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Názov Rímskoprávna fiducia a anglosaský trust / Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Právo a obchodovanie, Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2008 S. 71-80
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Názov Privatizácia práva sociálneho zabezpečenia? / Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Politika, právo, ekonomika a společnost - současnost a vize do roku 2025, Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2008 S. 83-96
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Názov Lisabonská zmluva a sociálna politika EÚ / Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Európske správne právo, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008 S. 57-68
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Názov Historický výklad v praxi Európskeho súdneho dvora / Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Europeanization of the national law, the Lisbon treaty and some other legal issues (CD ROM), Brno : Masarykova univerzita, 2008 S. 1036-1046
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Názov Financovanie sociálneho zabezpečenia a ekonomické, demografické a politické faktory / Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Olomoucké právnické dny 2008, Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008 S. 543-556
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Názov Európska integrácia, globalizácia a štrukturálne zmeny sociálnych modelov / Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Aktuálne problémy práva a ekonómie a možnosti ich rozvoja v priestore Európskej únie (CD ROM), Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2008 S. 85-98
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Názov Definícia veci a výzvy modernej vedy / Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Justičná revue, roč. 60, č. 4 (2008), s. 529-540
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória BDF - Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Názov Čílsky model dôchodkového zabezpečenia vo svetovej odbornej literatúre / Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Biatec, roč. 16, č. 9 (2008), s. 28-29
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Názov Právnické vzdelávanie a právna pedagogika / Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2007 S. 388-395
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Názov Náčrt problémov aplikácie unifikovaného práva na príklade 1. ČSR / Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Vybrané otázky aplikácie európskeho práva, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2006 S. 30-35
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategória AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Názov Návrh obchodnoprávnej úpravy regnikolárnej deputácie in juridicis / Tomáš Gábriš
Zdroj. dokument Stát a právo v období absolutismu : sborník, Brno : Masarykova univerzita, 2005 S. 175-194
 

Slovenčina

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer